ĐA chuẩn hóa NLNN

Tổ chức thực hiện(24-03-2014)

Đối với các trường thành viên: Thành lập Ban chỉ đạo của đơn vị do Hiệu trưởng hoặc Trưởng khoa trực tiếp làm Trưởng ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức xây dựng kế hoạch chiến lược, kế hoạch triển khai hàng năm và tổ chức thực hiện, giám sát các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và khảo thí.

1.  Thành lập Ban chỉ đạo Đề án:

Đại học Thái Nguyên thành lập Ban chỉ đạo Đề án “Chuẩn Năng lực Ngoại ngữ cho cán bộ giảng dạy và sinh viên của ĐHTN”.

Đối với các trường thành viên: Thành lập Ban chỉ đạo của đơn vị do Hiệu trưởng hoặc Trưởng khoa trực tiếp làm Trưởng ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức xây dựng kế hoạch chiến lược, kế hoạch triển khai hàng năm và tổ chức thực hiện, giám sát các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và khảo thí.

2.  Trách nhiệm của ĐHTN

Xây dựng kế hoạch tổng thể và chỉ đạo các nội dung hoạt động của đề án theo lộ trình đã đề ra.

Là đầu mối trong việc gắn kết các hoạt động của đề án NNQG 2020 với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ tại ĐHTN và tại các trường thành viên.

Hàng năm tổ chức hoạt động khảo thí đánh giá năng lực ngoại ngữ cho cán bộ giảng dạy và những cá nhân có nhu cầu đánh giá năng lực ngoại ngữ.

Hỗ trợ các đơn vị thành viên trong công tác khảo thí.

Chỉ đạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban chuyên môn của Đại học trong việc đào tạo, khảo thí, quản lý nhân sự và thi đua khen thưởng liên quan tới đề án chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ.

3. Trách nhiệm của các trường thành viên

Xây dựng chiến lược phát triển, chỉ đạo thành công công tác đào tạo bồi dưỡng để chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ trong đơn vị mình. Xây dựng lộ trình cụ thể để triển khai các mục tiêu của đề án.

Hàng năm rà soát, thống kê thực trạng năng lực ngoại ngữ của cán bộ giảng dạy trong trong đơn vị mình.

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, giao chỉ tiêu phấn đấu cho từng cán bộ giảng dạy  trong đơn vị thuộc đối tượng phải học và chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ.

Các cá nhân tại các đơn vị phải tự xây dựng chưởng trình bồi dưỡng và nâng cao trình độ ngoại ngữ cho bản thân, thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập bồi dưỡng do đơn vị và ĐHTN tổ chức.

Bộ môn Ngoại ngữ tại các đơn vị là nòng cốt trong việc tham mưu và giúp lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch, áp dụng các phương pháp giảng dạy ngoại ngữ.

4.  Kế hoạch hoạt động cụ thể giai đoạn 2013-2015

* Quý 3 - 4 năm 2013:

-  ĐHTN: Hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt và ban hành đề án. Thành lập Ban chỉ đạo Đề án cấp Đại học. 

-  Các trường thành viên:

       + Thành lập Ban chỉ đạo cấp Trường/ Khoa.

+ Điều trađánh giá thực trạng năng lực ngoại ngữ tại đơn vị mình. Phân loại các đối tượng đã đạt chuẩn, đối tượng được miễn và các đối tượng trong diện phải thực hiện chuẩn hóa ngoại ngữ (đối với cán bộ).

      +  Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, triển khai đến từng giáo viên.

      + Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và khảo thí đối với sinh viên

* Năm 2014:

- Tổ chức các hoạt động hội thảo tập huấn về chương trình, giáo trình giảng dạy, sử dụng các công cụ hỗ trợ, xây dựng ngân hàng đề thi phục vụ công tác khảo thí.

- Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng và khảo thí theo kế hoạch

- Tổ chức các đợt thi đánh giá năng lực ngoại ngữ

* Năm 2015:

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng.

- Tổ chức các đợt thi đánh giá năng lực ngoại ngữ

- Tổng kết đánh giá kết quả giai đoạn 1 (2013-2015)

- Xây dựng kế hoạch cho giai đoạn 2 (2016-2020)

(Trích Đề án chuẩn hóa NLNN ĐHTN)

Gửi phản hồiIn bài viết
  • Họ và tên:(*)
  • Địa chỉ:(*)
  • Email:(*)
  • Tiêu đề:(*)
  • Nội dung:(*)
Tin tức khác