Cơ sở vật chất

Thông tư số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện CTMTQG giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015 (phần 1)(25-03-2014)

Thông tư số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10/4/2013 hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015
–––––––––––––––––––––
 
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý, điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015;
Thực hiện Quyết định số 1210/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2012 về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015;
Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015 như sau:
Điều 1. Quy định chung
1. Thông tư này hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015 (sau đây viết tắt là CTMTQG GD&ĐT) được quy định tại Quyết định số 1210/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt CTMTQG GD&ĐT, bao gồm:
a) Dự án 1: Hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học (Mã số 0118).
b) Dự án 2: Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân (Mã số 0121).
c) Dự án 3: Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; Hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm (Mã số 0123).
d) Dự án 4: Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình (Mã số 0124).
2. Đối tượng áp dụng Thông tư này là các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách CTMTQG GD&ĐT để thực hiện các dự án và các cơ quan quản lý Chương trình theo quy định tại Quyết định số 1210/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt CTMTQG GD&ĐT giai đoạn 2012 - 2015.
3. Nguồn vốn thực hiện CTMTQG GD&ĐT bao gồm: Nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.
Trong đó nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) chỉ bố trí để thực hiện nội dung Hỗ trợ đầu tư xây dựng mới 41 trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện, 07 trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh tại các địa phương thuộc Dự án 3: Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; Hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm.
4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thụ hưởng CTMTQG GD&ĐT chủ động huy động, sử dụng các nguồn kinh phí hợp pháp khác như: Nguồn thu phí, lệ phí được để lại, nguồn đóng góp tự nguyện của cá nhân, các tổ chức kinh tế - xã hội trong và ngoài nước (bằng tiền, hiện vật, công lao động…) để thực hiện các mục tiêu dự án của CTMTQG GD&ĐT.
5. Việc sử dụng kinh phí CTMTQG GD&ĐT phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý tài chính, lập dự toán, phân bổ, sử dụng, quyết toán và chế độ báo cáo thường xuyên, định kỳ.
6. Khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nêu tại Quyết định số 1210/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt CTMTQG GD&ĐT giai đoạn 2012 - 2015 bao gồm các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn được cấp có thẩm quyền quy định.
Điều 2. Nội dung và mức chi chung
1. Hội nghị sơ kết, tổng kết, hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác phí đối với các đợt kiểm tra, giám sát thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục thuộc CTMTQG GD&ĐT thực hiện theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.
3. Các cuộc điều tra khảo sát của CTMTQG GD&ĐT thực hiện theo quy định tại Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính về quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê. 
4. Đối với việc sử dụng kinh phí CTMTQG GD&ĐT để mua sắm trang thiết bị, tài liệu, sách báo, phương tiện nghe nhìn, đồ dùng dạy học thực hiện theo đúng quy định của Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2005, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng, Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành khác của Nhà nước.
5. Đối với việc sử dụng kinh phí CTMTQG GD&ĐT chi cho hoạt động thường xuyên của Ban Quản lý CTMTQG GD&ĐT thực hiện theo đúng các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành khác của Nhà nước (nếu có)
Điều 3. Nội dung và mức chi đặc thù của các dự án
1. Dự án 1: Hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học.
1.1. Chi trang bị thiết bị dạy học tối thiểu cho các nhóm lớp mầm non để thực hiện Chương trình giáo dục mầm non mới; trang bị thiết bị phần mềm trò chơi làm quen với vi tính, đồ chơi ngoài trời cho các trường mầm non; Chi mua sắm bổ sung sách giáo khoa cho các trường tiểu học, trung học cơ sở tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 của Thông tư này.
1.2. Chi điều tra, thống kê số người mù chữ, tái mù chữ trong độ tuổi 15-55; điều tra, tình hình phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở; kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục (mầm non 5 tuổi, tiểu học, trung học cơ sở) và xóa mù chữ: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 2 của Thông tư này.
1.3. Chi hỗ trợ học phẩm, tài liệu học tập đối với học viên tham gia học tại các lớp xoá mù và chống tái mù chữ, các lớp phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở: Nội dung và mức chi áp dụng theo quy định về hỗ trợ học phẩm cho học sinh trung học cơ sở tại Mục 6, Điều 2, Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc.
1.4. Chi hỗ trợ hoạt động huy động số người mù chữ, tái mù chữ trong độ tuổi 15-60 đến lớp xoá mù; huy động trẻ trong độ tuổi giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở đang bỏ học hoặc chưa có điều kiện đến trường vào các lớp phổ cập hoặc trở lại nhà trường tiếp tục học; huy động hầu hết trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 để thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2; huy động hầu hết trẻ em độ tuổi 11 đã hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 để thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi; vận động, tạo điều kiện để hầu hết trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hoặc khuyết tật được học tập tại các cơ sở giáo dục đại trà hoặc các cơ sở giáo dục hoà nhập, cơ sở giáo dục chuyên biệt.
1.5. Chi thắp sáng đối với lớp học phổ cập ban đêm, chi mua sổ sách theo dõi quá trình học tập; chi hỗ trợ hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện phổ cập (quận, huyện, xã, phường) từ phổ cập mầm non năm tuổi đến phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
1.6. Chi phụ cấp cho người làm công tác xóa mù, phổ cập
Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương và trong phạm vi ngân sách nhà nước (NSNN) của CTMTQG GD&ĐT đã được Chính phủ giao, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể các mức chi đối với các nội dung tại khoản 1.4, 1.5, 1.6 Điều này để thực hiện tại địa phương.
1.7. Chi bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên dạy các lớp phổ cập tiểu học, trung học cơ sở: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Thông tư này.
1.8. Chi trả thù lao đối với giáo viên dạy lớp xóa mù, chống tái mù chữ, lớp phổ cập:
a) Đối với giáo viên thuộc biên chế ngành giáo dục, mức chi thù lao tính theo số giờ thực dạy vượt định mức giờ chuẩn và được thanh toán trả lương làm thêm giờ theo quy định hiện hành (Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập).
b) Đối với những người ngoài biên chế của ngành giáo dục, nếu có đủ tiêu chuẩn và năng lực giảng dạy, tình nguyện tham gia giảng dạy các lớp xóa mù chữ và phổ cập giáo dục thì thực hiện ký hợp đồng với đơn vị được giao tổ chức mở lớp, mức chi thù lao theo hợp đồng tương đương với mức lương giáo viên trong biên chế có cùng trình độ đào tạo, thâm niên công tác dạy cùng cấp học, lớp học (theo bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ).
 
2. Dự án 2: Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.
2.1. Chi xây dựng chương trình và biên soạn các sách giáo khoa tương ứng đối với chương trình ngoại ngữ 10 năm bắt đầu từ lớp 3 cho đến hết lớp 12; xây dựng chương trình dạy và học bằng ngoại ngữ cho một số môn như Toán và một số môn phù hợp ở các trường trung học phổ thông. 
Nội dung và mức chi như sau:
a) Xây dựng chương trình tổng thể và chương trình môn học:
- Xây dựng chương trình:                  Tối đa 150.000 đồng/tiết;
- Sửa chữa, biên tập tổng thể: Tối đa   45.000 đồng/tiết;
- Thẩm định chương trình:        Tối đa   10.000 đồng/tiết/người.
b) Biên soạn sách giáo khoa, sách giáo viên:
- Thù lao cho tác giả:              100.000 đồng - 400.000 đồng/ tiết;
- Thù lao cho chủ biên:            Tối đa  45.000 đồng/tiết;
- Thù lao cho tổng chủ biên:    Tối đa  30.000 đồng/tiết;
- Thù lao đọc góp ý đề cương: 100.000 đồng - 400.000 đồng/1bản đề cương/người;
- Thù lao đọc góp ý bản thảo: 1.000 đồng - 5.000 đồng/1trang bản thảo/người (trang bản thảo khổ 14,5cm x 20,5cm).
c) Biên soạn sách bài tập, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ: Các mức chi thù lao được áp dụng tại điểm b, Khoản 2.1 Điều này, với số tiết được tính quy đổi 3 trang = 1 tiết.  
d) Thù lao dịch tài liệu :
- Từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt: Tối đa 90.000 đồng/trang 350 từ;
- Từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài: Tối đa 100.000 đồng/trang 350 từ.
đ) Thù lao minh họa sách:
- Thù lao trang bìa:             100.000 đồng - 300.000 đồng/bìa;
- Thù lao can, vẽ kỹ thuật:        1.000 đồng - 15.000 đồng/hình;
- Thù lao vẽ hình minh họa có tính nghệ thuật: 20.000 đồng - 200.000 đồng/hình.
e) Chi tổ chức hoàn thiện sách: 
Trưởng ban quản lý Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020 xem xét sự cần thiết và quyết định tổ chức trại hoàn thiện sách đối với từng loại sách cụ thể nhưng tối đa không quá 3 ngày cho một lần tổ chức trại.
Trong thời gian tổ chức trại hoàn thiện sách được chi các nội dung sau:
- Chi thù lao cho tác giả, biên tập viên:  Tối đa 100.000 đồng/người/ngày;
- Chi phụ cấp tiền ăn (tác giả, biên tập viên, thành viên ban tổ chức): Tối đa 100.000 đồng/người/ngày;
- Tiền nước uống: Tối đa 30.000 đồng/người/ngày;
- Tiền tàu xe: Thanh toán theo thực tế;
- Ban tổ chức thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tập trung tại nơi đến công tác; mức chi theo quy định tại chế độ công tác phí hiện hành.
g) Chi cho thẩm định sách:
Trưởng Ban Quản lý Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020 xem xét sự cần thiết và quyết định tổ chức trại thẩm định sách đối với từng loại sách cụ thể nhưng tối đa không quá 3 ngày cho một lần tổ chức trại.
Trong thời gian tập trung để tổ chức thẩm định sách được chi các nội dung sau:
- Chi phụ cấp tiền ăn: Tối đa 100.000 đồng/người/ngày;
- Tiền nước uống: Tối đa 30.000 đồng/người/ngày;
- Tiền tàu xe: Thanh toán theo thực tế;
- Ban tổ chức thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tập trung tại nơi đến công tác; mức chi theo quy định tại chế độ công tác phí hiện hành;
- Chi đọc thẩm định sách: Tối đa 15.000 đồng/tiết/người; 
- Chi thù lao cho các thành viên Hội đồng thẩm định (tính cho những ngày tổ chức thẩm định sách):
+ Chủ tịch Hội đồng thẩm định:  Tối đa 100.000 đồng/người/buổi;
+ Phó chủ tịch, uỷ viên, thư ký Hội đồng thẩm định: Tối đa 80.000 đồng/người/buổi;
+ Các thành viên khác: Tối đa 50.000 đồng/người/buổi.
h) Chi in ấn sách giáo viên, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ để cấp phát cho giáo viên của các trường tham gia dạy thí điểm thực hiện theo các hợp đồng in ấn: Thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 2 của Thông tư này.
2.2. Chi xây dựng các chương trình ngoại ngữ tăng cường và biên soạn các giáo trình tương ứng cho trường dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học: Nội dung và mức chi thực hiện theo Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.
2.3. Xây dựng ngân hàng câu hỏi, đề mẫu kiểm tra đánh giá: Nội dung và mức chi áp dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực.
2.4. Xây dựng và tuyển chọn phần mềm dạy - học ngoại ngữ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 của Thông tư này.
2.5. Chi khảo sát, rà soát năng lực ngoại ngữ của cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên ngoại ngữ, giáo viên ngoại ngữ hiện có tại các cơ sở giáo dục: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 2 của Thông tư này.
 2.6. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên nhằm nâng cao trình độ giáo viên ngoại ngữ hiện có; bồi dưỡng về các phương pháp giảng dạy ngoại ngữ hiện đại cũng như các kỹ năng phụ trợ khác (như: Kỹ năng sử dụng thiết bị đa phương tiện, khả năng khai thác Internet và các phần mềm chuyên dụng...); các khoá bồi dưỡng sư phạm và cấp chứng chỉ sư phạm ngoại ngữ 6 tháng cho những người có trình độ ngoại ngữ phù hợp muốn trở thành giáo viên/giảng viên ngoại ngữ; Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và kỹ thuật viên nhằm sử dụng có hiệu quả các thiết bị dạy và học ngoại ngữ, khai thác đúng mục đích các nguồn thông tin, tư liệu nước ngoài, đặc biệt là Internet, phục vụ cho việc dạy và học ngoại ngữ: Nội dung và mức chi thực hiện theo Thông tư liên tịch số 98/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”.
2.7.  Bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn ở nước ngoài nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ, phương pháp giảng dạy và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy cho giáo viên: Nội dung và mức chi thực hiện theo Thông tư liên tịch số 98/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”.
2.8. Chi mua sắm các trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ phù hợp với lộ trình triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020": Thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 của Thông tư này.
Căn cứ theo nội dung Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và trong phạm vi dự toán NSNN của CTMTQG GD&ĐT đã được Chính phủ giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì và bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ nêu tại điểm 2.1, 2.2, 2.3 và 2.4 Khoản 2 Điều này.
3. Dự án 3: Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; Hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm.
3.1. Chi hỗ trợ xây dựng bổ sung phòng học, phòng học bộ môn, phòng thư viện, nhà tập đa năng, phòng ở nội trú cho học sinh, nhà ăn, phòng làm việc của cán bộ quản lý và giáo viên cho trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT): Thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 của Thông tư này.
3.2. Chi hỗ trợ đầu tư xây dựng mới trường PTDTNT cấp huyện, trường PTDTNT cấp tỉnh (các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hoà Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắc Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Phước, Bình thuận, An Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau): Thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 của Thông tư này.
3.3. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường phổ thông dân tộc nội trú; bồi dưỡng tiếng dân tộc cho giáo viên dạy tại các trường PTDTNT và PTDT bán trú: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Thông tư này.
3.4. Chi biên soạn tài liệu phục vụ cho hoạt động giáo dục của trường phổ thông dân tộc nội trú: Nội dung và mức chi vận dụng theo quy định tại điểm c mục 2.1 Khoản 2 Điều 3 của Thông tư này
3.5. Chi hỗ trợ cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, xây dựng các hạng mục công trình:
a) Chi hỗ trợ xây dựng, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị theo hướng đạt chuẩn quốc gia cho các cơ sở giáo dục miền núi, vùng khó khăn và cơ sở giáo dục có học sinh người dân tộc, các trường PTDT bán trú: Thực hiện theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 2 của Thông tư này.
b) Chi hỗ trợ xây dựng bổ sung các hạng mục công trình, mua sắm trang thiết bị cho các trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học và trường PTDTNT thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thực hiện theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 2 của Thông tư này.
c) Chi hỗ trợ xây dựng bổ sung phòng học, nhà công vụ và mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học cho một số điểm trường tiểu học ở các thôn bản có học sinh dân tộc rất ít người tại 6 tỉnh là Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Nghệ An, Kon Tum: Thực hiện theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 2 của Thông tư này.
3.6. Biên soạn và tập huấn theo tài liệu đặc thù hỗ trợ giáo viên và học sinh các dân tộc rất ít người:
a) Biên soạn tài liệu đặc thù hỗ trợ giáo viên và học sinh các dân tộc rất ít người: Nội dung và mức chi vận dụng theo quy định tại điểm c mục 2.1 Khoản 2 Điều 3 của Thông tư này.
b) Tập huấn theo tài liệu đặc thù hỗ trợ giáo viên và học sinh các dân tộc rất ít người: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Thông tư này.
3.7. Thực hiện mua sách, truyện phát không cho các trường tiểu học, trung học cơ sở miền núi, dân tộc theo Quyết định số 21/TTg của Thủ tướng Chính phủ.
3.8. Triển khai thí điểm dạy học tài liệu Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số (Nhiệm vụ thực hiện tại trung ương): 
a) Tập huấn cho giáo viên cốt cán để triển khai thí điểm dạy học tài liệu Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Thông tư này.
b)  In ấn, phát hành tài liệu, băng đĩa dạy minh hoạ phát cho địa phương: Thực hiện theo quy đinh tại Khoản 4 Điều 2 của Thông tư này.
c)  Kiểm tra, đánh giá, hỗ trợ kỹ thuật cho địa phương; Hội nghị sơ kết và triển khai hàng năm: Nội dung và mức chi được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư này.
3.9. Chi hỗ trợ xây dựng phòng học, phòng học bộ môn, nhà tập đa năng, thư viện, phòng họp giáo viên, nhà nội trú và nhà ăn cho trường chuyên: Thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 của Thông tư này.
3.10. Chi hỗ trợ đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà học, giảng đường, ký túc xá, thư viện, nhà thí nghiệm, nhà làm việc của giảng viên; mua sắm bổ sung thiết bị phục vụ nghiên cứu, thí nghiệm và các thiết bị khác phục vụ dạy, học cho các trường sư phạm, khoa sư phạm: Thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 của Thông tư này.
3.11. Kiểm tra, đánh giá, hội nghị sơ kết và triển khai hàng năm đối với các hoạt động hỗ trợ trường PTDTNT, trường PTDT bán trú, trường có  học sinh các dân tộc rất ít người (Nhiệm vụ thực hiện tại trung ương): Nội dung và mức chi được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư này.

Gửi phản hồiIn bài viết
  • Họ và tên:(*)
  • Địa chỉ:(*)
  • Email:(*)
  • Tiêu đề:(*)
  • Nội dung:(*)
Tin tức khác