Văn bản pháp quy

Kết luận của Giám đốc ĐHTN tại Hội nghị tổng kết hoạt động của Đề án NNQG2020 năm 2012, 2013 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2014(28-03-2014)

Ngày 21 tháng 01 năm 2014, tại Cơ quan Đại học Thái Nguyên, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 tại Đại học Thái nguyên (ĐANNQG 2020 – ĐHTN) năm 2012 – 2013 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2014

Tham dự Hội nghị có:

-    Cơ quan ĐHTN

                             -    Ban Giám đốc

                             -   Lãnh đạo các ban chức năng: Đào tạo, Đào tạo Sau đại học, Hợp tác quốc tế, Kế hoạch tài chính, Thanh tra, Khảo thí & ĐBCLGD

-     Các trường thành viên

-     Đại diện Ban Giám hiệu phụ trách công tác ngoại ngữ

-     Lãnh đạo các phòng Đào tạo và phòng Hợp tác quốc tế

-     Lãnh đạo bộ môn/tổ ngoại ngữ

Sau khi nghe Thường trực ĐANNQG 2020 – ĐHTN đọc báo cáo tổng kết, tham luận của các trường ĐH CNTT&TT;, ĐH KT&QTKD; và ý kiến của các đơn vị thành viên trong phần thảo luận, Giám đốc Đại học Thái Nguyên kết luận như sau:

1. Các hoạt động đã thực hiện trong các năm 2012, 2013

Các hoạt động năm 2012 – 2013 của ĐANNQG 2020 – ĐHTN đã được thực hiện đúng hướng, có hiệu quả tốt, đáp ứng được yêu cầu trong việc nâng cao năng lực ngoại ngữ cho giảng viên và sinh viên của các trường thành viên tham gia và theo đúng tinh thần của Đề án NNQG 2020 – Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Về việc thực hiện kế hoạch năm 2014:

2.1. Văn phòng Đề án Ngoại ngữ QG 2020 – ĐHTN (VP ĐANNQG 2020 – ĐHTN) chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 tại Đại học Thái Nguyên dài hạn và hàng năm.

2.2. Triển khai Đề án “Chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ cho cán bộ giảng dạy và sinh viên của Đại học Thái Nguyên (giai đoạn 2013 – 2015 và 2016 – 2020)”.

- Trên cơ sở Đề án “Chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ cho cán bộ giảng dạy và sinh viên của Đại học Thái Nguyên (giai đoạn 2013 – 2015 và 2016 – 2020)” đã  được phê duyệt tại Quyết định số 1464/QĐ-ĐHTN ngày 30.10.2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, các trường thành viên cần xây dựng đề án triển khai thực hiện riêng cho đơn vị mình và nộp cho ĐHTN qua Văn phòng  đề án NN ĐHTN chậm nhất 30/3/2014.

- Các Nhà trường cần đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến và quán triệt nội dung đề án đến từng cán bộ giáo viên và sinh viên. Tăng cường xã hội hóa và tự học để nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, giáo viên và sinh viên, đảm bảo đạt chuẩn đã đề ra

- Trong quý 1/ 2014, Văn phòng ĐANNQG 2020 – ĐHTN sẽ tổ chức một số hội nghị chuyên đề liên quan tới các nội dung triển khai của đề án.

2.3. Tiếp tục duy trì và mở rộng Chương trình tiếng Anh tăng cường tại 05 trường đã thực hiện trong năm 2013: Trường ĐHNL, Trường ĐH Sư Phạm, Trường ĐH CNTT&TT;, Trường ĐH Khoa Học và Trường ĐHKT&QTKD;. Yêu cầu các nhà trường tổ chức rút kinh nghiệm khóa 1 và triển khai khóa học tiếng Anh tăng cường thứ 2. Đồng thời 5 Trường này vẫn tiếp tục kế hoạch chuẩn bị cho việc triển khai giảng dạy 1 số môn học bằng tiếng như kế hoạch đã gửi về Đề án NNQG 2020 trước đây.

2.4. Công tác khảo thí tiếng Anh  

-VP ĐANNQG 2020 – ĐHTN chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc tổ chức, quản lý toàn bộ các kỳ thi ngoại ngữ theo khung tham chiếu Châu Âu có cấp chứng chỉ do Giám đốc Đại học Thái Nguyên phê duyệt cho các cấp đào tạo tong toàn Đại học.

- VP ĐANNQG 2020 – ĐHTN tổ chức xây dựng và trình Giám đốc ĐHTN ban hành Qui trình tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ áp dụng trong toàn Đại học.

2.5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học.

-  Trung tâm Phát triển nguồn lực ngoại ngữ ( CFORD) và Khoa Ngoại Ngữ (KNN) lập kế hoạch về công tác đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ theo các nhiệm vụ của Đề án NNQG 2020 tại Đại học Thái Nguyên và kế hoạch phối hợp với các Sở GD&ĐT các tỉnh đã được giao nhiệm vụ nhằm khai thác hiệu quả nguồn kinh phí của Đề án NNQG 2020 – Bộ GD&ĐT giao cho các tỉnh. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phối hợp với các tỉnh gửi về VP ĐANNQG 2020 – ĐHTN để báo cáo Ban Giám đốc ĐHTN trong tháng 02 năm 2014.

- Trung tâmCFORD chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể về Nghiên cứu hành động (Action Research) nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được Đề án NNQG 2020 – Bộ GD&ĐT giao và tập hợp được sức mạnh trong nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên ngoại ngữ trong toàn Đại học.

2.6 Công tác tuyên truyền cho các hoạt động của ĐANNQG 2020 – ĐHTN.

-VPĐANNQG 2020 – ĐHTN phối với CFORD và Khoa NN tổ chức hội thảo chuyên đề về công tác đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ và nghiên cứu hành động

-VPĐANNQG 2020 – ĐHTN phối hợp với Đoàn Thanh Niên Đại học tổ chức các hội nghị trao đổi kinh nghiệm học và sử dụng ngoại ngữ giữa giáo viên ngoại ngữ và sinh viên các trường thành viên.

-VPĐANNQG 2020 – ĐHTN phối hợp với các bộ môn/tổ ngoại ngữ các trường thành viên tổ chức các diễn đàn, câu lạc bộ...ngoại ngữ nhằm giúp sinh viên có môi trường ngoại ngữ tốt để thực hành các kiến thức ngoại ngữ đã được học.

2.7. Xây dựng website về hoạt động của đề án NN: Giao cho VPĐANNQG 2020 – ĐHTN phối hợp với Trung tâm CNTT triển khai xây dựng.

2.8. Tăng cường quản lý và sử dụng các trang thiết bị và các phần mềm học NN đã được trang bị. 

            Ban chỉ đạo Đề án Ngoại ngữ QG 2020 – ĐHTN xin thông báo các kết luận của Giám đốc Đại học Thái Nguyên tại Hội nghị tổng kết hoạt động của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm 2012 – 2013 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2014 để các đơn vị biết và thực hiện./.

(Văn phòng ĐANNQG2020-ĐHTN)

Gửi phản hồiIn bài viết
  • Họ và tên:(*)
  • Địa chỉ:(*)
  • Email:(*)
  • Tiêu đề:(*)
  • Nội dung:(*)
Tin tức khác