ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI

 • Họ và tên:(*)
 • Giới tính:(*)
 • Ngày sinh:(*)
 • Nơi sinh:(*)
 • Địa chỉ liên hệ:(*)
 • Điện thoại:(*)
 • Email:(*)
 • Đăng ký tham dự kỳ thi:(*)
  Theo Khung tham chiếu Châu Âu  áp dụng trong đào tạo Sau đại học không chuyên tiếng Anh:
  Đánh giá chuẩn đầu ra cho sinh viên không chuyên ngữ:
 • Đợt thi ngày:(*)
 • Đã từng tham dự các kỳ thi do ĐHTN tổ chức?:(*)