Đào tạo, bồi dưỡng

  • Chương trình bồi dưỡng giáo viên năm 2014(24-03-2014)

    ắt đầu từ tháng 12/2013 các đơn vị được bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đánh giá năng lực tiếng Anh cho các đối tượng sẽ sử dụng bộ đề thi tiếng Anh thống nhất trong cả nước do bộ Giáo dục và ...
  • Thông báo về việc tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh(24-03-2014)

    Bắt đầu từ tháng 12/2013 các đơn vị được bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đánh giá năng lực tiếng Anh cho các đối tượng sẽ sử dụng bộ đề thi tiếng Anh thống nhất trong cả nước do bộ Giáo dục và ...